תנאי גישה

ברוכים הבאים לאתר מנורה מבטחים פנסיה


מנורה מבטחים פנסיה בע"מ (להלן - "מנורה מבטחים פנסיה") מאשרת לך שימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר") בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:

הגדרות
"מידע" או "תוכן" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

מטרות האתר
האתר על כל המידע הנכלל בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשות המשתמש כמות - שהם. המידע ו/או התוכן באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה ו/או הצעה לרכישה כלשהי. אין באמור במידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם מנורה מבטחים פנסיה ו/או כל גורם אחר והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש.
לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, מנורה מבטחים פנסיה ממליצה בפני המשתמש להיזקק ליועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי המידע אחראי באופן בלעדי לתוצאות פעולותיו.
אין בכל האמור, משום הצהרה של מנורה מבטחים פנסיה כי השירות המוצע על ידה באתר זה, עונה על צרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש.

הגבלת אחריות
מנורה מבטחים פנסיה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למידע ו/או לתוכן באתר. אשר על כן, מנורה מבטחים פנסיה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר ו/או ליקוי בדרך העברתו ו/או תוכנו של המידע באתר.
כמו כן, מנורה מבטחים פנסיה לא תישא באחריות לנזק שייגרם, אם ייגרם למשתמש, עקב הסתמכות על המידע המצוי באתר או בכל הקשור לשימוש בשירות, ביטולו, השהייתו או הפסקתו ו/או בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לשלמות התוכן ו/או המידע ו/או לנכונות התוכן והמידע.
מנורה מבטחים פנסיה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו לך, אם יגרמו, עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדיה המידע המחייב.

שימוש באתר
הסיסמה ושם המשתמש הינם לשימושו האישי בלבד של המשתמש וחל עליו איסור מוחלט להעבירם לצד ג' כלשהו ללא הרשאה מראש של מנורה מבטחים פנסיה. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד, לרבות שמירתה על גבי המחשב האישי, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה על ידי גורם בלתי מורשה. כמו-כן, על המשתמש כגולש באתר האחריות לגרום לכך שלמערכת המצויה ברשותו לא יחדרו וירוסים ומנורה מבטחים פנסיה פוטרת עצמה מכל אחריות לענין זה.
המשתמש מתחייב להודיע למנורה מבטחים פנסיה מיד כשיוודע לו אודות כל מקרה של שימוש לרעה באתר או קיום חשש סביר לכך, לרבות חשיפה ו/או אובדן ו/או גניבה של איזה מאמצעי אבטחת המידע ו/או מידע על התוכניות ו/או כל מידע אחר שנתקבל ו/או הועבר שלא בהרשאת המשתמש.
המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר ובהתאם לתנאי השימוש.

שינוי או הפסקת שירותים
מנורה מבטחים פנסיה תהא רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ו/או להפסיק באופן סופי או זמני, מלא או חלקי, את מתן השירות באתר לשימושך האישי. כל שינוי ו/או הפסקה כאמור יכנסו לתוקפם החל מיום העסקים לאחר מועד פרסומם באתר או קבלת הודעה על כך ממנורה מבטחים פנסיה בדרך כלשהי, לפי המוקדם.
למרות האמור לעיל, מנורה מבטחים פנסיה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה להפסיק את הגישה למידע ו/או לתוכן באתר ללא הודעה מראש במקרים הבאים:
בכל מקרה הנובע מהצורך המיידי של מנורה מבטחים פנסיה להגן על עצמה ו/או על לקוחותיה לרבות בכל מקרה של קיום חשש לחדירה ו/או בכל מקרה אחר של תקלה, שיבוש, קלקול או שימוש לרעה בשירות.
בכל מקרה שמנורה מבטחים פנסיה קבלה הודעה על ביטול ההצטרפות לאתר או על קרות אירוע אשר בקרותו מסתיימת ההרשאה לאתר.
בכל מקרה של ביצוע פעילות החורגת מהנחיות האתר.
בכל מקרה שמנורה מבטחים פנסיה תהיה מנועה מהמשך מתן השירותים מסיבות טכניות ו/או על פי כל דין ו/או בהתאם להנחיות המפקח על המבטחים פנסיה כפי שהיו מפעם לפעם.
בכל מקרה שהמשתמש יפר את התחייבותיו כאמור בתנאים אלה ובתנאי הרישום.
המשתמש יהא רשאי להודיע למנורה מבטחים פנסיה בכל עת רצונו להפסיק את השימוש באתר, והפסקה זו תכנס לתוקפה תוך 3 ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה במנורה מבטחים פנסיה.
מנורה מבטחים פנסיה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי קבלת השירות. בכל עת יופיעו באתר תנאי קבלת השירות המעודכנים. שינוים כאמור יכנסו לתוקף עם מתן ההודעה על השינויים באמצעות האתר או באמצעות הדואר האלקטרוני או בכל דרך אחרת שתבחר מנורה מבטחים פנסיה. שימוש באתר לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור ייחשב להסכמה מד המשתמש לכל השינויים, התנאים וההוראות שיחולו לגבי תנאי קבלת השירות.

זכויות יוצרים
כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר בקשר עם המידע ו/ אות התוכן באתר הינם בבעלותה של מנורה מבטחים פנסיה, לפי העניין ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה חל איסור לעשות כל פעולה, לרבות, להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים המוצגים באתר זה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית ו/או מטרה אסורה על פי דין. מבלי לגרוע מהאמור, מנורה מבטחים פנסיה שומרת לעצמה את הזכות למסור לאחרים בכל עת כל מידע אשר יידרש ממנה לפי דין, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל ידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של מנורה מבטחים פנסיה פוגע בעליל.

שונות
העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר - מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.