הגנה על פרטיות
המידע המובא להלן מיועד לסייע לך המשתמש באתר – להבין את מדיניות האבטחה של מאגרי המידע של קבוצת מנורה מבטחים מתוך מודעות לכך שהגנה על המידע הפרטי הכלול בו הינו מרכיב חשוב בקשר שבין קבוצת מנורה מבטחים לבינך.
איסוף מידע והשימוש בו
קבוצת מנורה מבטחים אוספת ושומרת במאגרי מידע שלה מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המידע הנאגר על ידי קבוצת מנורה מבטחים הינו משני סוגים: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באופן רצוני ע"י המבקרים באתר.
מידע כללי על המבקרים באתר
המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף למספר אגפים (כולם או חלקם) במטרה לשמש כלי לשיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים בו.

מידע אישי
בנוסף אוספת קבוצת מנורה מבטחים מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכדו' אך ורק כאשר:

* המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם; או

* החברה עורכת סקר מקוון על בסיס רצוני.

קבוצת מנורה מבטחים על זרועותיה השונות נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות לקבלת מידע של המשתמשים באתר.

כמו כן, קבוצת מנורה מבטחים מנטרת ורושמת בקובץ לוג (log) פעולות המבוצעות על ידי המבקרים באתר כפי הנדרש ממנה על פי דין.

מבלי לגרוע מהאמור, המידע שנמסר על ידך הינו, מרגע מסירתו, בבעלות קבוצת מנורה מבטחים אשר תשמור על סודיות המידע הפרטי שבו לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981

ודרישות כל דין אחר לעניין זה. קבוצת מנורה מבטחים לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו, פרט לסוכן הביטוח עמו בחרת להתקשר או לגורם אחר מטעמה ולצורך קיום התחייבויותיה כלפיך. קבוצת מנורה מבטחים אוגרת את המידע שנמסר על ידך במאגר נתונים מאובטח בכדי למנוע, ככל הניתן, גישה אליו על ידי גופים אחרים לא מוסמכים.

קבוצת מנורה מבטחים תשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר כדי ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותך בכפוף לקבלת הסכמתך לכך. אם אינך מעוניין בקבלת מידע שיווקי בדיוור כאמור, זכותך לבחור בעת ההרשמה לאתר, ובכל עת לאחר מכן, באפשרות שלא לקבל שירות זה דרך "עדכון פרטים" באתר. המידע אודות קטינים מתחת לגיל 18 לא ישמש לצורכי דיוור ישיר.

זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך דרך "עדכון פרטים" לשם בדיקת נכונות המידע ואמינותו. גישה זו היא באמצעות הקוד הסודי שימסר לך בסיום תהליך הרישום.

קטינים מתחת לגיל 14 אינם חייבים למסור את פרטיהם האישיים.

בטיחות וסודיות
קבוצת מנורה מבטחים עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שנמסרו על ידך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט.

אבטחת המידע באתר נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.

ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת קבוצת מנורה מבטחים מאובטחת בשיטות אבטחה חדישות. מטרת האבטחה היא למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט.

קבוצת מנורה מבטחים משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת - שרתי קבוצת מנורה מבטחים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה קבועה על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של קבוצת מנורה מבטחים עם האינטרנט.

עם זאת, למרות המאמצים שמשקיעה קבוצת מנורה מבטחים והאמצעים שהיא נוקטת לשמירת סודיות הנתונים שלך ואבטחת המידע האישי שלך, אין ביכולתה של קבוצת מנורה מבטחים לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באבטחה הרמטית מפני חדירות בלתי מורשות או שימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. אשר על כן, במקרים כאמור, קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית כלפיך בשל כל נזק שיגרם, אם יגרם, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

בהקשר זה, לידיעתך, כי בשימוש באתר כרוכים סיכונים שונים. להלן דוגמאות לסיכונים כאמור:
· שמירת אמצעי ההזדהות שלך באתר (קוד משתמש וסיסמא) בקובץ או בפתק עלולה לחשוף אותם לגורם שיזדהה בשמך לאתר.
· שימוש במחשב ללא תוכנת אנטיוירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. מובהר כי האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשבך מוטלת עליך בלבד, ולפיכך מוצע כי יותקן על מחשבך כלי אנטיוירוס אשר יעודכן באופן שוטף.
· גניבת אמצעי זיהוי תוך התחזות למפעילת האתר. הזהר/י מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הינן הודעות הנשלחות כביכול מקבוצת מנורה מבטחים או מחברה מוכרת אחרת בקבוצה, אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר הקבוצה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון (למשל: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה). תשומת הלב כי הקישור בהודעה כאמור יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של הקבוצה, ממנה כביכול נשלחה ההודעה. בדרך זו מנסים גורמים זרים להשיג את נתוניך אישיים, שלא כדין, לצורך גישה לחשבונך באתר.

לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה קבוצת מנורה מבטחים ללקוחותיה בדוא"ל בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל כמפורט לעיל.

קבוצת מנורה מבטחים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.